Viru-Nigula Vallavolikogu kaheksanda koosseisu XXXIII istungi PÄEVAKORD:

Volikogu istung toimub 22.12.2016.a. kell 16.00 Kunda Külaseltsi majas
 

1.      Omafinantseeringu katmise garanteerimine
2.      Nõusoleku andmine Vanakaevu kinnistu jagamiseks ning maa sihtotstarbe määramine
3.      Nõusoleku andmine Linnukaevu kinnistu jagamiseks ning maa sihtotstarbe määramine
4.      Riki, Köpi ja Forelli maaüksuste detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
5.      Vallavanemale lisatasu määramine
6.      Õiendi kinnitamine Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu ja selle lisade avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta
7.      Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu kinnitamine
8.      Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine
9.      Info

Ervins Veitsurs
volikogu esimees