Olulisemad abi- ja infonumbrid

 

Telefon Lisainfo
Hädaabinumber (kiirabi, pääste) 112 http://www.rescue.ee/182
Päästeala infotelefon 1524 http://www.rescue.ee/229
Politsei (juhtimiskeskus) 112 http://www.rescue.ee/299
Perearsti nõuandetelefon 1220 http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/perearstid/1220/
Mürgistusteabeliin 16662 http://www.16662.ee/
Lasteabi nõuandetelefon 116111 http://www.lasteabi.ee/
Uimastinõustamistelefon 1707 http://www.narko.ee/nou-ja-abi
Usaldustelefon (vältimatu psühholoogiline abi) 126, 127, http://www.rescue.ee/1494
Keskkonnainspektsioon 1313 http://www.kki.ee/?id=1123
Eesti Energia rikketelefon 1343 http://www.rescue.ee/310
Maanteeinfokeskus 1510 http://www.rescue.ee/1492
Lukuabi ja puksiirabi 1880 24 h tasuline teenus, 
http://www.puksiirabi.ee/

 

 

Elanikkonnakaitse kava avalikustamine

KEMIKAALE KÄITLEVATE ETTEVÕTETE VÄLISE ELANIKKONNAKAITSE KAVA AVALIKUSTAMINE LÄÄNE- JA IDA-VIRUMAAL

Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava on vastavalt Seveso direktiivi 2012/18/EL artiklile 12 ja kemikaaliseaduse §34 p3 alusel koostatav A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete käitisevälise hädaolukorra lahendamise plaan. Vastavalt kemikaaliseadusele on pädev asutus nimetatud kava koostama Päästeamet.  

Elanikkonnakaitse kava koostatakse eesmärgiga parandada elanike teadlikkust piirkonna ohtudest ja valmisolekut õigesti käitumiseks võimalike õnnetuste korral. Kava sisunõudeid reguleerib Seveso direktiiv.

Päästeameti Ida päästekeskuse kriisireguleerimise büroo eestvõttel valmis antud kava Ida- ja Lääne-Virumaal paiknevate kemikaaliettevõtete kohta. Dokumenti on käesoleval aastal tutvustatud maakondlike omavalitsusliitude koosolekutel, ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete regionaalsel infopäeval ning  Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil. Järgmine tegevus on dokumendi kohta tagasiside kogumine elanikkonnalt.

Elanikkonnakaitse kava saadetakse avalikustamiseks veebilehekülgedel kõikidele Ida- ja Lääne-Virumaa kohalikele omavalitsustele ning selle dokumendi põhjal valmib lähitulevikus ka kemikaaliohutuse teemaline infomaterjal.

Infotunnid avalikkusele toimuvad Lääne-Virumaal Kunda linnas ning Ida-Virumaal Kohtla-Järvel, Sillamäel, Kiviõlis, Jõhvis ja Vaivara vallas.

Ettepanekud kemikaale käitlevate ettevõtete välise elanikkonnakaitse kava kohta palume esitada kuni  23. novembrini e-posti aadressil: eve.ojala@rescue.ee

 

Ettepanekute vorm

Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava
Päästeameti Ida päästekeskuse teeninduspiirkonnas Ida- ja Lääne-Virumaal.pdf

Внешний план действий по защите населения на предприятиях,
где осуществляется обращение с химикатами,
в зоне обслуживания Восточного спасательного центра в Ида-Вирумаа и
Ляэне-Вирумаa.pdf