Sotsiaaltoetused

 

Viru-Nigula valla eelarvest makstakse Viru-Nigula valla elanike registris olevatele kodanikele järgmisi toetusi:

Lapse sünnitoetus – 350€,.väljamakse aluseks sünnitoetuse maksmise avaldus.

Toetus koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks – toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele avaldus.

Toetus küttepuude ostmiseks – üksikvanurile.

Ühekordne lisatoetus – rahaliste vahendite olemasolu korral, ootamatute väljaminekute katteks vähekindlustatud isikule, hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks avalduse alusel.

Jõulutoetus – eelkooliealistele lastele ja põhikooli õpilastele kommipakid.

Koolitoetused

  • 1. klassi õppima asuva Viru-Nigula valla lapse vanemale 150€;

 

Riiklikud toetused

Toimetulekutoetust määrab ja maksab Viru-Nigula Vallavalitsus Sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud ulatuses ja tingimustel.

2016.aastal on toimetulekupiiri suurus üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele, samuti perekonna igale alaealisele liikmele 130 eurot kuus. Toimetulekupiiri suurus perekonna teisele ja igale järgnevale täisealisele liikmele on 2016.aastal 104 eurot kuus. Kui toimetulekutoetus määratakse isikule, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on tal õigus saada koos toimetulekutoetusega 15 eurot täiendavat sotsiaaltoetust.


Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab Viru-Nigula Vallavalitsus Sotsiaalhoolekande seaduse  § 22² alusel.

Vastavalt 2016.aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2016.aastal perekonna esimesele liikmele 358 eurot kuus ja igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele 179 eurot kuus ning alla 14-aastasele perekonnaliikmele 107.40 eurot kuus. Pere vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir arvutatakse taotlemisele eelneva kolme kuu sissetulekute põhjal.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 01.jaanuarist 2015.a alates 45 eurot kuus ühe lapsega perele ning 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele. Vajaduspõhine peretoetus määratakse taotlemisele järgnevaks kolmeks kuuks.


Vaata lisaks:

 

PROJEKTID:

 

Projekti nimi ja lühikirjeldus: Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal. Projekti periood - 01.03.17-28.02.19. Projekti raames osutatakse kodu- ja tugiisikuteenus, sest toetades koduses keskkonnas erivajadusega inimest on võimalik saavutada tulemusi suundumaks neil või lähedastel väljas poole kodu avatud tööturule või tööturuteenustele. Teenustega soovitakse toetada erivajadustega eakate lähedasi vähendades nende hoolduskoormust ning luues neile võimalusi asuda tööturule. Projekti raames luuaks maakonda 15 tugitöötaja ametikohta, toetamaks erivajadusega inimesi ning suurendades teenuste kättesaadavust.

 
Eesmärk ja tulemus: Projekti peamiseks eesmärgiks ja tulemuseks on toetada tugiteenuste arendamist ning kvaliteetse teenuse pakkumist vähemalt kuni 120 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamisel, suunates tööealised isikud avatud tööturule või tööturu teenustele ning eakate hooldajatel vähendada hoolduskoormust.
 
Fondi nimi: Euroopa Sotsiaalfond
 
Toetuse summa: projekti kogumaksumus 375 675 eurot, millest omafinantseering summas 84 611,25 eurot.